Giàn năng lượng mặt trời

Giàn năng lượng Ariston 116L phi 47

7,200,000 (VNĐ)

6,200,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng Ariston 132L phi 47

7,900,000 (VNĐ)

6,900,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Tân Á 240L phi 58

10,000,000 (VNĐ)

9,000,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Dolla 178L phi 58

11,000,000 (VNĐ)

10,500,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Koln 178L phi 58

11,600,000 (VNĐ)

10,600,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Dolla 2400L phi 58

11,200,000 (VNĐ)

10,930,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng Sanluca SAT - 170 phi 58

12,300,000 (VNĐ)

11,300,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Koln 202L phi 58

12,800,000 (VNĐ)

11,800,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Koln 226L phi 58

14,000,000 (VNĐ)

13,000,000 (VNĐ)


Phân trang

Giới thiệu về hệ thống

Hãng sản xuất

Chat Face